Energia pod kontrolą

– Serwis w przebudowie –

Regulamin dostępu do aplikacji Evosystem firmy Evolution System Sp. z o.o.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. usług w zakresie korzystania z aplikacji Evosystem.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia definiuje się następująco:

EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. – Evolution System Sp z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce, zapewniający i nadzorujący dostęp do aplikacji Evosystem.
Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas tworzenia Konta Użytkownika; wraz z Loginem umożliwia dostęp do Konta Użytkownika; Hasło składa się z minimum 6 znaków alfanumerycznych (cyfr, liter, znaków specjalnych); system logowania rozróżnia małe i wielkie litery.
Konto Użytkownika lub Konto – utworzone w Evosystem (po skutecznej Rejestracji Konta) indywidualne konto w systemie elektronicznym, przez które zapewniany jest dostęp do usług Evosystem; dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest przez wprowadzenie ustalonych przez Użytkownika Loginu i Hasła.
Login – nazwa podawana przez Użytkownika podczas tworzenia Konta Użytkownika służąca do procesu logowania się do Evosystem.
Odbiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub chcąca skorzystać z aplikacji Evosystem w wyniku utworzenia Konta Użytkownika i Akceptacji Regulaminu dostępu do aplikacji Evosystem.
Evosystem – serwis teleinformatyczny należący do EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o., umożliwiający Użytkownikowi – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dostęp do usług wskazanych w § 2 Regulaminu; dostęp do Evosystem możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej evosystem.pl po uprzedniej Rejestracji oraz utworzeniu Konta Użytkownika a także za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne.
Przeglądarka Internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja Konta – procedura umożliwiająca utworzenie Konta Użytkownika, wymagająca podania odpowiednich danych, tj. określenia loginu oraz podania adresu e-mail, a także ustanowienia hasła.
3. Treść Evosystem, w tym wszelkie zamieszczone tam materiały, tj. raporty, wykresy, wartości komentarze itp. służą wyłącznie celom poglądowym i nie mogą być przedmiotem roszczeń Użytkowników podejmujących na ich podstawie jakiekolwiek decyzje.

4. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. posiada prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Evosystem, struktury Evosystem, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych wykorzystywanych w ramach aplikacji Evosystem.

5. Niniejszy Regulamin oraz kolejne jego wersje są dostępne na stronie internetowej EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. oraz w jej siedzibie.

§2
Zakres usług oferowanych przez Evosystem

1. W aplikacji Evosystem świadczone są m.in. usługi:

a) śledzenia cen energii elektrycznej oraz gazu,

b) wizualizacji cen energii elektrycznej oraz gazu np. w formie wykresu,

c) porównywania cen energii elektrycznej oraz gazu w okresach czasu,

d) przeglądania wskaźników statystycznych,

e) ustawienia wartości progowych cen po przekroczeniu których do Użytkownika wysyłana jest stosowna informacja

2. Dostęp do aplikacji oraz świadczenie usług o których mowa w ust. 1 powyżej odbywa się bezpłatnie.

3. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. uprawniona jest do wprowadzania do Evosystem nowego rodzaju Usług. Dostęp do nowych usług w zależności od zakresu ich działania może wymagać zainstalowania zdalnej transmisji danych pomiarowych podlegającej indywidualnej wycenie.

§3
Zasady korzystania z Evosystem

1. Korzystanie z usług Evosystem możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym, spełniającym następujące wymagania:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie Przeglądarki Internetowej:

Mozilla FireFox – w wersji 16 lub wyższej lub
Google Chrome – w wersji 23 lub wyższej,
c) spełnienie dodatkowych wymagań systemowych, tj. posiadanie:

Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,
Flash Player w wersji 10.2 lub wyższej,
włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa Cookies.
d) lub posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon z zainstalowanym systemem Android

2. Korzystanie z usług Evosystem nie wiąże się ze szczególnym ryzykiem, poza ryzykiem ogólnie istniejącym w związku z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności związanym z możliwością zainstalowania w systemie teleinformatycznym Użytkownika plików cookies (w celu określenia regionalizacji oraz w celu badania użyteczności Evosystem).

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, zagrażających bezpieczeństwu Evosystem lub systemów komputerowych osób trzecich, podejmowania działań mogących powodować naruszenie stabilności lub uszkodzenie Evosystem, ujawnienia osobom nieuprawnionym treści danych przechowywanych w ramach Evosystem.

§4
Dostęp do Konta Użytkownika oraz usług Evosystem

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Evosystem po Rejestracji Konta i aktywowaniu Konta Użytkownika oraz zalogowaniu się w nim i zaakceptowaniu Regulaminu.

2. Rejestracja Konta polega na wprowadzaniu przez Użytkownika unikalnego Loginu oraz adresu e-mail do formularza w aplikacji Evosystem zamieszczonego pod adresem internetowym evosystem.pl lub w aplikacji mobilnej oraz wyrażeniu zgody na treść Regulaminu – niepotwierdzenie zgody na treść Regulaminu uniemożliwia Rejestrację.

3. Poprawne wprowadzenie danych wskazanych w ust. 2 powyżej powoduje Rejestrację Konta. W celu aktywacji Konta Użytkownika, Odbiorca po dokonaniu rejestracji zobowiązany jest do jego potwierdzenia przez kliknięcie w link aktywacyjny, który otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail.

4. Odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło przed dostępem osób niepowołanych, bowiem ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie.

5. Każdorazowy dostęp do Konta Użytkownika wymaga zalogowania się Użytkownika do Evosystem za pomocą Loginu i Hasła. Każdorazowo przed procesem logowania dostępny jest wgląd do aktualnego Regulaminu. Zalogowanie się Użytkownika do swojego Konta oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu.

6. Zalogowany do swojego Konta Użytkownik może w każdym czasie spowodować zakończenie dostępu przez wybór w Evosystem opcji „Wyloguj”.

7. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych podczas Rejestracji oraz tworzenia Konta Użytkownika, w szczególności adresu pocztu elektronicznej, umożliwiającego kontakt z Użytkownikiem.

8. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym momencie nieodpłatnie usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik, za pomocą mechanizmów informatycznych (formularzy) wybiera odpowiednią opcję w Evosystem i potwierdza wolę usunięcia Konta poprzez wprowadzenie indywidualnego Hasła i zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. zobowiązany jest także do usunięcia danych Użytkownika z Evosystem na każde jego żądanie przesłane pisemnie na adres EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o.

9. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do konta Klienta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

10. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. może w każdym momencie usunąć Konto Użytkownika w przypadku:

a) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności prowadzonej przez Użytkownika lub osoby trzecie,

b) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności prowadzonej przez Użytkownika lub osoby trzecie.

11. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ustępie powyżej EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Evosystem. Zawiadomienie takie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w ramach Konta Użytkownika.

§5
Zakres odpowiedzialności

1. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. zastrzega możliwość dokonywania przerw w dostępie do Evosystem w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji bądź też w przypadku kiedy wymagają tego względy techniczne, bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależne od EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. Ograniczenie zostanie zniesione po usunięciu przyczyn niedostępności.

2. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z aplikacji Evosystem, w tym w szczególności szkód wynikających z uzyskania dostępu do Evosystem lub jego wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

3. Informacje uzyskane za pośrednictwem Evosystem nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o.
EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem Evosystem.

4. Administrator nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne, w szczególności czy posiada zabezpieczenie antywirusowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

§6
Dane osobowe

1. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o., która jest ich administratorem. Zebrane dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług Evosystem.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wnioskowania o ich usunięcie.

3. Administrator danych osobowych wprowadził środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez:

a) zabezpieczenie serwerów przechowujących dane osobowe,

b) wykorzystanie szyfrowanych połączeń typu SSL.

§7
Reklamacje

1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług Evosystem.

2. Reklamacja powinna zostać doręczona na adres poczty elektronicznej EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. wskazany na stronie Evosystem lub przesłana listem na adres siedziby.

3. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja nie zawierająca tych danych nie będzie rozpatrywana przez Administratora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania.

5. EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji EVOLUTION SYSTEM Sp. z o.o. udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.