EVO-S

Stopnie zasilania

Stopnie zasilania to wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ograniczenia te dotyczą wyłącznie odbiorców o mocy umownej równej lub większej niż 300 kW.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (dostępne tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/) wprowadzane zostają stopnie zasilania. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Operator Sieci Przesyłowych, po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium RP lub jego części do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego takie ograniczenia lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Stopnie zasilania to wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ograniczenia te dotyczą wyłącznie odbiorców o mocy umownej równej lub większej niż 300 kW.

Obowiązujące stopnie zasilania mają numerację od 11. do 20., przy czym:

  • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach.
  • 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie łączną moc do wysokości mocy maksymalnej poboru, określonej w planie ograniczeń dla tego obiektu.
  • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy minimalnej poboru, określonej w planie ograniczeń dla tego obiektu.
System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Informacja o wprowadzeniu stopni zasilania będzie dostępna w widocznym miejscu na stronie internetowej www.pse.pl, komunikat w tej sprawie będzie także nadawany w Programie 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55. Informację można otrzymać także na maila lub poprzez kanaly RSS – wystarczy zapisać się do newslettera.

Pobór energii powinien być ograniczony przez dany podmiot indywidualnie, w zależności od ogłoszonego przez OSP na dany przedział godzinowy stopnia zasilania.

Kwestię powyższą reguluje ustawa Prawo energetyczne, która stanowi, że w okresie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy energii elektrycznej, są obowiązani do stosowania się do poleceń operatora systemu elektroenergetycznego (w tym do ograniczenia produkcji do poziomu wynikającego z wprowadzanych stopni zasilania i wielkości mocy określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub w umowie kompleksowej).

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

W przypadku odbiorców niestosujących się do nałożonych ograniczeń poboru zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma kompetencje do ukarania podmiotów, które:

  • nie stosują się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (art. 56 ust.1 pkt 3a ustawy Prawo Energetyczne);
  • nie stosują się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci właściwego operatora systemu, a także poleceń właściwego operatora (art. 56 ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo energetyczne).

Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ponadto Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.